P D X

Attitudes

Attitudes
Return to attitudinal-psyche

Logic (L)

1L

2L

3L

4L

Volition (V)

1V

2V

3V

4V

Emotion (E)

1E

2E

3E

4E

Physics (F)

1F

2F

3F

4F

© 2021 PDX. All rights reserved

TwitterYouTubeInstagram